Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NIEMCHEM.com Z 1 MARCA 2019.

 

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego NIEMCHEM.com;

5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod NIEMCHEM.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NIEMCHEM.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Główna 28, Pęgów, 55-120 Oborniki Śląskie. REGON: 520582821 NIP: 915-182-02-37 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.niemchem.com.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: http://www.Niemchem.com, prowadzony jest przez NIEMCHEM.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Główna 28, Pęgów, 55-120 Oborniki Śląskie. REGON: 520582821 NIP: 915-182-02-37.

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)  Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej lub

b)  dowolnej innej przeglądarki kompatybilnej z w.w.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NIEMCHEM.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://Niemchem.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.  NIEMCHEM.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez NIEMCHEM.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię NIEMCHEM.com.

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody NIEMCHEM.com.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla NIEMCHEM.com,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://Niemchem.com, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) uwag.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Wpłaty lub przesłania informacji o chęci nadania zamówienia za pobraniem należy dokonać do 7 dni kalendarzowych od dokonania zakupu. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NIEMCHEM.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia numer [numer]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Po zatwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji.

5.0. Zakupów należy dokonać w konkretnych ofertach, tj. nie będą brane pod uwagę informacje zawarte w notatce do zamówienia czy wiadomości mailowej odnośnie chęci otrzymania np. różnych wersji danego produktu.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://Niemchem.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V.  Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy znajdują się na tej stronie. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy określony jest w każdej ofercie.

5.4. W przypadku zakupu towarów na kwotę nie mniejszą, niż 79.99 zł brutto, Klient może skorzystać z darmowej przesyłki do paczkomatu do 25 kg, a przy zakupie na kwotę nie mniejszą niż 150 zł brutto, Klient może skorzystać z darmowej przesyłki kurierskiej do 30 kg. Warunkiem jest opłacenie zamówienia z góry na konto bankowe - przy pomocy przelewu zwykłego lub internetowego. Do wskazanych wag do wysyłki system dla każdej paczki dodaje 0,5kg na poczet wagi kartonu i wypełniaczy. Waga samych zakupów dla jednej paczki nie może przekroczyć: 29,5 kg kurier oraz 24,5kg paczkomat.

5.5. Nieodebranie wysłanej przesyłki skutkować będzie obciążeniem Klienta kosztami zwrotu, a także kosztami nadania, jeżeli paczka nadana była za pobraniem.
a) Paczki nadane za pobraniem: nieodebranie wysłanej przesyłki skutkować będzie obciążeniem Klienta kosztami nadania, a także kosztami zwrotu w łącznej kwocie 38,48 zł (22,49 zł + 15,99 zł) za każdą paczkę.
b) Koszt nieodebrania paczki nadanej do paczkomatu, gdy klient nie został obciążony kosztem nadania (promocja Wysyłka za 0 zł) wynosi: 9,99 zł za każdą paczkę. Jeżeli klient przy nadaniu obciążony był kosztem nadania (brak promocji Wysyłka za 0 zł) klient zostanie obciążony kosztem nadania i zwrotu w łącznej kwocie 19,98 zł za każdą paczkę.
c) Koszt nieodebrania paczki kurierskiej, gdy klient nie został obciążony kosztem nadania (promocja Wysyłka za 0 zł) wynosi: 15,99 zł za każdą paczkę. Jeżeli klient przy nadaniu obciążony był kosztem nadania (brak promocji "Wysyłka za 0 zł") klient zostanie obciążony kosztem nadania i zwrotu w łącznej kwocie 31,98 zł (15,99 zł + 15,99 zł) za każdą paczkę.

5.6. Palety CHEP. Niebieskie palety na których wysyłany jest towar są własnością firmy CHEP. Palety takie należy przechowywać do momentu odebrania ich przez firmę CHEP. Składając zamówienie wyrażasz zgodę na przekazanie danych firmowych firmie CHEP celem realizacji odbioru palet. 

 

VI.  Ceny, metody płatności i Faktury VAT.

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemie online pośrednika IAI S.A. lub DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24.pl),

b) gotówką przy dostawie zamówienia do rąk przewoźnika,

c) kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6.3 Domyślną formą przesyłania faktur jest przesyłanie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

6.4 Faktury przesyłane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:

a. edycję treści dokumentu,
b. komentowanie,
c. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
d. montaż dokumentu,
e. kopiowanie zawartości dokumentu,
f. wydzielanie stron.

6.5 Nie ma możliwości wystawienia kilku dokumentów sprzedaży do jednego zamówienia.Do jednego zamówienia wystawiany jest jeden dokument na całość zamówienia, nie ma możliwości rozdzielenia dokumentu zakupu na fakturę i paragon.

6.6. Zgodnie z ustawą o podatku VAT, do paragonu fiskalnego wystawionego po 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości otrzymania faktury VAT. Chęć otrzymania faktury należy każdorazowo zaznaczyć w formularzu dostawy, wypełnianego podczas finalizacji zakupu. Przekazanie tej informacji w inny sposób nie zostanie uwzględnione, ze względu na automatyzację sprzedaży.

6.7. Faktura VAT wystawiana jest z datą wysyłki zamówienia.

6.8. Z uwagi na ograniczenia nakładane przez firmy kurierskie, wysyłka za pobraniem możliwa jest wyłącznie dla zamówień o maksymalnej wartości 6000 zł brutto (wraz z kosztami dostawy). W przypadku chęci złożenia zamówienia na wyższą kwotę, prosimy o jego opłacenie na konto bankowe. Istnieje również możliwość podzielenia zamówienia - w taki sposób, aby sumaryczna kwota każdego z zamówień nie przekraczała 6000 zł brutto.

 

VII. Promocje, Rabaty, Kody Promocyjne.

7.1. Sklep NIEMCHEM.com zastrzega sobie możliwość organizowania okresowych Promocji. Produkty objęte Promocją widoczne są w zakładce Menu strony -> PROMOCJE.

7.2. Promocja obowiązuje określony, podany wyraźnie czas, lub do wyprzedania się stanu magazynowego produktu.

7.3. Sklep NIEMCHEM.com zastrzega sobie możliwość udzielania Klientom Rabatów Okazjonalnych, innych niż Rabaty dostępne za punkty lojalnościowe. Zasady korzystania z Rabatów Okazjonalnych opisane są w wiadomości e-mail lub bannerze informującym o Rabacie.

7.4. Sklep NIEMCHEM.com może udostępniać Klientom Kody Promocyjne. Zasady korzystania z Kodu Promocyjnego opisane są w wiadomości e-mail lub na bannerze informującym o Kodzie.

7.5. Produkty objęte Promocją nie mogą być objęte dodatkowym Rabatem za punkty lojalnościowe, Rabatem Okazjonalnym lub Kodem Promocyjnym- zniżki cenowe nie łączą się.

7.6. Produkty objęte Promocją, Rabatem lub Kodem Promocyjnym mogą być wyłączone z punktowania w programie lojalnościowym.

 

 

VIII.  Prawo do odstąpienia od umowy

8.1 Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. NIEMCHEM.com wydłuża ustawowy czas na zwrot do 45 dni.

8.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
NIEMCHEM.com, Główna 28, Pęgów, 55-120 Oborniki Śląskie, email i telefon podany na stronie kontakt,
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

8.3 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza odstąpienia od umowy (nieobowiązkowy).

 

8.4 Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://niemchem.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

8.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

IX. Skutki odstąpienia od umowy

9.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.2 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.3 Proszę odesłać nam rzecz na adres:
NIEMCHEM.com
Wola Bykowska 37, Park Logistyczny P3
97-306 Grabica
Hala 11, Rampa 18
email i telefon podany na stronie kontakt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.4 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

X. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. NIEMCHEM.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email wskazany na stronie kontakt. NIEMCHEM.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

10.3. NIEMCHEM.com nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

10.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki, w celu złożenia reklamacji, konieczne jest spisanie protokołu szkody w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki. Protokół szkody jest niezbędny do złożenia reklamacji u przewoźnika. Jeśli protokół szkody nie zostanie spisany w tym termine- reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.

 

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. NIEMCHEM.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NIEMCHEM.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: NIEMCHEM.com, Główna 28, Pęgów, 55-120 Oborniki Śląskie, mailowo pod adres email wskazany na stronie kontakt lub przy użyciu formularza kontaktowego.

11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. NIEMCHEM.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

XII. Ochrona Danych Osobowych

12.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

12.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.3. Sprzedawca stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

12.4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy Sklepu oraz opisanych w Polityce Prywatności.

12.5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

12.6. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

XIII.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

13.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NIEMCHEM.com a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NIEMCHEM.com a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NIEMCHEM.com.

13.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixel